Startup Guides > هر گیاهی برای داشتن رشد مناسب به شرایط خاصی نیاز دارد این شرایط شامل شدت نور، دمای روزانه، دمای شبانه، میزان رطوبت هوا و خاک می شود. این شرایط باید از طریق ایجاد گلخانه فراهم گردد.

امروزه روش تولید به سبک گلخانه ای به یکی از سود آورترین بخش های کشاورزی تبدیل شده است. قبل از هرچیز بهتر است یک تعریف کوتاه از گلخانه را بدانیم.

گلخانه یا خانه سبز به فضای محدودی گفته می شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای برای کشت گونه های گوناگون گل و گیاه در فواصل مختلف سال را داشته باشد.. گلخانه به عنوان یک محیط کنترل شده مطرح می گردد. سقف گلخانه ها با پوشش های شفاف پوشیده می شود. این پوشش ها یا پلاستیک و یا شیشه هستند. کار اصلی گلخانه دربند گرفتن انرژی خورشیدی و نگهداری گیاهان از سرمای زمستان و گرمای تابستان است.
 
 


20 views   Share to: Twitter | LinkedIn | Facebook
 
هر گیاهی برای ...